Pályázati felhívás munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban

A pályázat kódjele: MT 2008.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város (térség) foglalkoztatottsági helyzetének javítását. Ennek alapján  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének és a dunaújvárosi álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése érdekében 2008. szeptember 12-én megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 35/2008. (IX.12.) rendeletét.   Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó rendelet alapján támogatni kívánja Dunaújváros közigazgatási területén székhellyel rendelkező azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá szövetkezeteket, valamint az 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozókat, illetőleg az 2013. évi CXXII. törvény 5.§-a szerinti családi gazdaságokat és családi gazdálkodókat, aki a rendeletben foglalt támogatási feltételeknek megfelelnek.

Ennek alapján  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházások támogatására Dunaújvárosban

A pályázat kiírója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázat célja: a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások útján Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. Ennek érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, befektetés-támogató szolgáltatások létrehozásával és nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzlete tevékenységük elindítási vagy működtetési költségeinek csökkentéséhez.

A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 50.000.000 Ft, mely európai uniós támogatást nem tartalmaz.

A támogatás formája: a vállalkozások részére a következő formákban nyújtható támogatás:

– ingatlan tulajdonjogának kedvezményes átruházása (továbbiakban: ingatlanjuttatás),

–  vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás).

A támogatás mértéke:

– létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft,

– részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,-Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.

Egy vállalkozásnak nyújtható támogatás maximális mértéke 5.000.000-Ft/év. Ingatlanjuttatás esetén, amennyiben az ingatlan forgalmi értéke a fenti összeget meghaladja, abban az esetben is a támogatás legfeljebb 5.000.000-Ft lehet.

A támogatás oly módon hívható le , hogy az álláshely betöltését igazoló iratok szakiroda általi átvételét követő 30 napon belül egy összegben a támogatás 10%-a kerül utalásra, majd azt követően minden  hónap 01-jétől 11 hónapon keresztül havonta a tárgyhónapot követő hó 10-ig kerül átutalásra a fennmaradó támogatástartalom.

Ingatlanjuttatás esetén a támogatási szerződésben meg kell határozni az ingatlannak igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értékét (továbbiakban: forgalmi érték).

A pályázók köre:

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel és/vagy telephellyel   rendelkező

– mikro-, kis- és középvállalkozások,

– a szövetkezetek,

– az 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók,

– az 2013. évi CXXII. törvény 5.§-a szerinti családi gazdaságok és családi gazdálkodók.

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás:

– amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt

– amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

– az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt bevonták,

– az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,

– helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett,

– egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett,

– nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor,

– a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,

– amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzati képviselő, vagy bármely bizottságnak külső szakértő tagja,

–  amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.

Nem nyújtható támogatás : a pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól szóló 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján.

Pályázni csak abban az esetben lehet, amennyiben a pályázó:

–  tervezett beruházását Dunaújváros közigazgatási területén belül valósítja meg.

– Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább három éven keresztül fenntartja és betölti,

– a beruházást a Támogatási Szerződés aláírását követő 3 hónapon belül elkezdi, és egy éven belül megvalósítja,

– legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon belül létrehozza és betölti az új álláshelyet,

–  üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét,

– meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét

– a beruházás nettó – az ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, melybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be,

– a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy

– a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja vagy

– a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza és csökkentett formában valósítja meg.

–  építési beruházás esetén rendelkezik az elvi hatósági engedélyekkel,

– a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatásiterületén nem szüntette meg, továbbá

– a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve

– az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, illetve azt nem vonták be,

– vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet dunaújvárosi állandó lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált dunaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.

A pályázat kapcsán elszámolható költségek:

Az ingatlan- és technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások:

–  műszaki gépek beszerzése (új, vagy legfeljebb három éves) és / vagy

– termeléshez, kereskedelemhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan vásárlása, építése, bővítése, fejlesztése,

– termeléshez, kereskedelemhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan bérlése,

– valamint a fentebb nevezett ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe.

A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek:

– gépjárművek bekerülési értéke,

– bérleti díjak, lízing költségek,

– a beruházás megkezdéséhez (sikeres pályázatról kiértesítés) képest korábban használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, megkezdés előtt felmerült költségek.

A támogatás számításának alapja:

A fentebb megnevezett összes ÁFA nélküli költség. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága.

Pályázati dokumentáció:

A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, továbbá a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák. A pályázati dokumentáció az Innopark Nkft. honlapjáról letölthető, valamint személyesen átvehető az Innopark Nkft. székhelyén.

A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kapcsolatban az Innopark Nkft. ad információt.
Címe, telefonszáma:
Magyar út 106/b
25/510-470
www. innopark.hu

A pályázat benyújtásának módja, határidők:

A pályázatot az Innopark Nkft.-nek, mint döntés előkészítésében közreműködő és befogadó szerv segítőjének címezve, ”Munkahelyteremtő pályázat” jeligével ellátva,kell benyújtani 3 példányban (1 eredeti 2 másolat), és 1 db CD lemezen, magyar nyelven, a pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutatóban megadott minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. Ez elől kivételt képeznek a szövegdobozok, melyek mérete a beírt szöveg terjedelméhez igazodhat.

Az önkormányzat minden év szeptember 30-ig tesz közzé pályázati felhívást. A pályázat benyújtása minden év december 30-ig folyamatos.

A keret kimerülése esetén a pályázatok benyújtása és elbírálása a következő olyan évi, költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet hatálybalépéséig szünetel, amely évre vonatkozó költségvetésről szóló rendelet tartalmaz rendelkezést a vállalkozások jelen rendelet szerinti munkahelyteremtő támogatását célzó keret elkülönítéséről. A pályázatot postai úton, tértivevényes küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít.

Az Innopark Nkft.  – a formai hiánypótlást követő 15 munkanapon belül írásban értesíti pályázót arról, hogy a pályázat a vonatkozó jogszabályok előírásai, továbbá a pályázati feltételek alapján megfelel-e a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. Ez az írásbeli értesítés kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

A beruházást a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli értesítés átvételét követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítésre nem tarthat igényt.

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében az Innopark Nkft.  egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz – az esetleges hiánypótlást követően is – formailag hiányos pályázatok esetében a 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót az Innopark Nkft.  arról, hogy a pályázat nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, és a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak.

A pályázat elbírálása:

A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről, vagy a támogatási igény elutasításáról  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági és területfejlesztési bizottsága véleményének zárt ülésen történő kialakítását követően a polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörben dönt legkésőbb 15 napon belül.

A pályázat kiírásának kidolgozásában, illetve az alaki és formai követelmények ellenőrzésében, mint Közreműködő Szervezet az Innopark Nkft. vesz részt.

A támogatásban részesített pályázó nevét / megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt támogatás összegét a döntést követően DMJV honlapján a pályázó külön hozzájárulása nélkül – haladéktalanul közzéteszi.

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva a beruházást változatlan formában, vagy a beruházási, üzleti, foglalkoztatási tervét a rendelkezésre álló források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg.

A támogatás folyósítására a pályázónak DMJV Önkormányzatával a Közreműködő Szervezet, az Innopark Nkft. Bevonásával Támogatási Szerződést (továbbiakban szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. A szerződés megkötésének feltételeit, illetve a szerződés mintáját a pályázati útmutató tartalmazza.

A támogatást a Támogatási Szerződés aláírása után az Innopark Nkft. Közreműködő Szervezet szakmai teljesítési igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítményarányosan a Számlavezető Bank folyósítja. A benyújtott számla alapján a beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig az Innopark Nkft. Közreműködő Szervezet állásfoglalása alapján. A számlák benyújtására negyedévenként van lehetőség, a Szerződés aláírásától számítva. A számlák valódiságát és jogosultságát az Innopark Nkft. Közreműködő Szervezet ellenőrzi és minősíti befogadásra alkalmasnak az Önkormányzat illetékes pénzügyekkel foglalkozó osztálya részére. Vitás esetben a Gazdasági és vagyongazdálkodási Bizottság bevonásával döntenek a befogadásról.

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot az útmutatóban és annak mellékleteiben, valamint a pályázati adatlapokon, nyilatkozatokban és dokumentumokban meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.

A pályázati felhívás, az útmutató és mellékletei, valamint az adatlapok, nyilatkozatok és dokumentumok egymástól elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése:

– A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését az Innopark Nkft. Közreműködő Szervezet ellenőrzi.

– Az ellenőrzésre jogosult szerv évente ellenőrzi az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.

– A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.

– A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos nyilvántartást készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az ellenőrzésre jogosult szerv részére.

– A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni – a támogatás futam idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben, a következőket tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), munkába állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről. A Támogatott a többletlétszámra vonatkozó külön munkaügyi nyilvántartást negyedévente megküldi az ellenőrzésre jogosult szerv részére. Az ellenőrzésre jogosult szerv a megvalósult beruházást, illetőleg a többletlétszám meglétét jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizni.

A visszatérítés szabályai:

– Amennyiben a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy  időtartam-, illetve létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Szerződésszegésnek minősül különösen, ha a támogatott a  nyilatkozatokban vállalt létszámbővítés, illetőleg annak fenntartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.

– Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és az 3 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség).

– Az Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált statisztikai létszámhoz képest 0,01 – 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után járó támogatás összegével növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 2 álláshely után kell teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos visszatérítési kötelezettség).

– Az a vállalkozás, amely a támogatást támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna, illetve szerződésszegés esetén a támogatott köteles a támogatási értéket, illetve támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy összegben visszafizetni.

– A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi kézhezvételét követő 30 nap.

Dunaújváros, 2014.05.06.

Innopark Nonprofit Kft.

MELLÉKLETEK:

1. Pályázati adatlap:

– pályázó alapadatai

– gazdálkodási adatok

– eddigi támogatott pályázatok listája

– pályázó legjellemzőbb tevékenységi területe

– támogatandó programmal kapcsolatos adatok

– a támogatás felhasználására vonatkozó forrás- és költségkalkuláció

– a program részletes költségvetése

– a pályázati program, tevékenység bemutatása

– a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása

2. Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról

3. Áfa nyilatkozat

4. A pályázó nyilatkozatai

5. Közzétételi kérelem

6. A pályázat kötelező mellékletei

Pályázati adatlap letöltése

Pályázat kiírás letöltése nyomtatható formában

Szövegméret
Kontraszt